Bạn bấm vào đầu cột để soạn cột theo thứ tự ABC/123.